skan: skeleton analysis in Python

Python module to analyse skeleton (thin object) images

Build Status Coverage Status

See the documentation at https://jni.github.io/skan.