KDDCup2019_admin

We won the 3rd place in the final test of KDDCup2019.

Team Member

Suiyuan Zhang, (Team Leader)

Jinnian Zhang,

Zhanhao Liu,

Zhiqiang Tao,

Yaliang Li,

Bolin Ding,

Shaojian He,

Xu Chu,

Xin Li,

Jingren Zhou