# -*- coding: utf-8 -*-
"""
PKMeter Charts
"""
import time
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtCore import Qt
from pkm import pkmixins, utils
from pkm.decorators import threaded_method


class PKLineChart(QtWidgets.QFrame, pkmixins.LayoutMixin):

  def __init__(self, etree, control, parent=None):
    QtWidgets.QFrame.__init__(self)
    self.autoscale = True              # Autoscale max value
    self.bgcolor = QtGui.QColor(255,255,255,10)   # Chart background color
    self.colors = [QtGui.QColor(255,0,0)]      # Chart line colors
    self.interval = None              # Set update sec for smooth scrolling
    self.maxvalue = 1                # Max value in dataset
    self.minmax = 1                 # Minimum max value
    self.pxperpt = 3                # Pixels per point
    self.showzero = True              # Plot zero values
    self.data = []
    self.numpoints = None
    self.offset = 0
    pkmixins.LayoutMixin._init(self, etree, control, parent)

  def _init_data(self, values, numpoints):
    self.data = []
    self.numpoints = numpoints
    for i in range(self.numpoints):
      self.data.append([-1] * len(values))

  def attribute_bgcolor(self, value):
    self.bgcolor = utils.hex_to_qcolor(value)

  def attribute_autoscale(self, value):
    self.autoscale = True if value.lower() == 'true' else False

  def attribute_colors(self, value):
    self.colors = [utils.hex_to_qcolor(v) for v in value.split(',')]

  def attribute_interval(self, value):
    self.interval = int(float(value))

  def attribute_minmax(self, value):
    self.minmax = float(value)

  def attribute_pxperpt(self, value):
    self.pxperpt = int(value)

  def attribute_showzero(self, value):
    self.showzero = True if value.lower() == 'true' else False

  @threaded_method
  def attribute_values(self, values):
    if not values: return None
    values = [float(v) for v in values.split(',')]
    self.showit = False
    if len(values) == 2:
      self.showit = True
    numpoints = int(self.width() / self.pxperpt)
    if not self.data or numpoints != self.numpoints:
      self._init_data(values, numpoints)
    self.data = self.data[1:] + [values]
    if self.autoscale:
      self.maxvalue = max([max(x) for x in self.data] + [self.minmax])
      self.setToolTip('Max: %s' % self.maxvalue)
    if self.interval:
      loops = self.interval * 10
      for i in range(loops):
        self.offset = self.pxperpt * (i / float(loops))
        self.update()
        time.sleep(self.interval / float(loops))
    else:
      self.update()

  def paintEvent(self, event):
    if not self.data: return
    QtWidgets.QFrame.paintEvent(self, event)
    painter = QtGui.QPainter()
    painter.begin(self)
    painter.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
    # Draw background
    painter.setBrush(QtGui.QBrush(self.bgcolor))
    painter.setPen(Qt.NoPen)
    painter.drawRoundedRect(self.contentsRect(), 2, 2)
    # Draw the Lines
    for i in range(len(self.data[0])):
      path = None
      pen = QtGui.QPen(self.colors[i % len(self.colors)])
      for j in range(len(self.data)):
        value = self.data[j][i]
        prevvalue = self.data[j-1][i]
        if value == -1 or prevvalue == -1:
          continue
        if not self.showzero and value <= 0 and prevvalue <= 0:
          continue
        x1 = (self.pxperpt * (j - 0.5) + self.pxperpt / 4) - self.offset
        x2 = (self.pxperpt * j + self.pxperpt / 4) - self.offset
        y1 = self.height() - int((self.height() - 1) * (prevvalue / self.maxvalue))
        y2 = self.height() - int((self.height() - 1) * (value / self.maxvalue))
        path = path or QtGui.QPainterPath(QtCore.QPointF(x1,y1))
        path.cubicTo(x1, y1, x1, y2, x2, y2)
      if path:
        painter.strokePath(path, pen)
    painter.end()


class PKPieChart(QtWidgets.QFrame, pkmixins.LayoutMixin):

  def __init__(self, etree, control, parent=None):
    QtWidgets.QFrame.__init__(self)
    self.bgcolor = QtGui.QColor(255,255,255,13)   # Chart background color
    self.colors = [QtGui.QColor(255,0,0)]      # Chart line colors
    self.data = []                 # Current plot data
    pkmixins.LayoutMixin._init(self, etree, control, parent)

  def attribute_bgcolor(self, value):
    self.bgcolor = utils.hex_to_qcolor(value)

  def attribute_colors(self, value):
    self.colors = [utils.hex_to_qcolor(v) for v in value.split(',')]

  def attribute_values(self, values):
    if not values: return None
    self.data = [float(v) for v in values.split(',')]
    self.update()

  def paintEvent(self, event):
    QtWidgets.QFrame.paintEvent(self, event)
    painter = QtGui.QPainter()
    painter.begin(self)
    painter.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
    painter.setPen(Qt.NoPen)
    # Draw the Pie
    rwidth = int(min([self.width(), self.height()]) - 2)
    x = int((self.width() / 2) - (rwidth / 2))
    y = int((self.height() / 2) - (rwidth / 2))
    rect = QtCore.QRect(x, y, rwidth, rwidth)
    angle1 = 0
    for i in range(len(self.data)):
      angle2 = angle1 + (3.6 * self.data[i])
      painter.setBrush(QtGui.QBrush(self.colors[i % len(self.colors)]))
      painter.drawPie(rect, angle1*-16, (angle2-angle1)*-16)
      angle1 = angle2
    # Draw the remainer (background)
    angle2 = 360
    painter.setBrush(QtGui.QBrush(self.bgcolor))
    painter.drawPie(rect, angle1*-16, (angle2-angle1)*-16)
    painter.end()


class PKVBarChart(QtWidgets.QFrame, pkmixins.LayoutMixin):

  def __init__(self, etree, control, parent=None):
    QtWidgets.QFrame.__init__(self)
    self.bgcolor = QtGui.QColor(255,255,255,10)   # Chart background color
    self.colors = [QtGui.QColor(255,0,0)]      # Chart line colors
    self.data = []                 # Current plot data
    pkmixins.LayoutMixin._init(self, etree, control, parent)

  def attribute_bgcolor(self, value):
    self.bgcolor = utils.hex_to_qcolor(value)

  def attribute_colors(self, value):
    self.colors = [utils.hex_to_qcolor(v) for v in value.split(',')]

  def attribute_values(self, values):
    if not values: return None
    self.data = [float(v) for v in values.split(',')]
    self.update()

  def paintEvent(self, event):
    if not self.data: return
    QtWidgets.QFrame.paintEvent(self, event)
    painter = QtGui.QPainter()
    painter.begin(self)
    painter.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
    # Draw background
    painter.setBrush(QtGui.QBrush(self.bgcolor))
    painter.setPen(Qt.NoPen)
    painter.drawRoundedRect(self.contentsRect(), 2, 2)
    # Draw the bars
    barwidth = (self.width() - 4) / len(self.data)
    for i in range(len(self.data)):
      barheight = int(self.height() * (self.data[i] / 100))
      baroffset = i * barwidth + 2
      painter.setBrush(QtGui.QBrush(self.colors[i % len(self.colors)]))
      painter.drawRoundedRect(baroffset, self.height()-barheight, barwidth, barheight, 1, 1)
    painter.end()