# -*- coding: utf-8 -*-
# ----------------------------------------------------------------------------
# Nombre:    visualizarImprimirExportar.py
# Autor:    Miguel Andres Garcia Niño
# Correo:    andres_garcia1996@hotmail.com
# Creado:    26 de Julio 2018
# Modificado:  26 de Julio 2018
# Copyright:  (c) 2018 by Miguel Andres Garcia Niño, 2018
# License:   Apache License 2.0
# ----------------------------------------------------------------------------

__versión__ = "1.0"

"""
El módulo *visualizarImprimirExportar* permite realizar consultas a una Base de Datos, mostrar los
resultados en una tabla y en una vista previa de impresión, también permite imprimir y exportar los
resultados a un PDF.
"""

# Versión Python: 3.5.2
# Versión PyQt5: 5.10.0

from sqlite3 import connect

from PyQt5.QtGui import QIcon, QFont, QTextDocument
from PyQt5.QtCore import Qt, QFileInfo, QTextCodec, QByteArray, QTranslator, QLocale, QLibraryInfo
from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QTreeWidget, QTreeWidgetItem, QDialog, QPushButton, QFileDialog,
               QMessageBox, QToolBar)
from PyQt5.QtPrintSupport import QPrintDialog, QPrinter, QPrintPreviewDialog


# =============== CLASE visualizarImprimirExportar =================

class visualizarImprimirExportar(QDialog):
  def __init__(self, parent=None):
    super(visualizarImprimirExportar, self).__init__()
    
    self.setWindowTitle("Visualizar, imprimir y exportar datos a PDF con PyQt5")
    self.setWindowIcon(QIcon("Qt.png"))
    self.setWindowFlags(Qt.WindowCloseButtonHint | Qt.MSWindowsFixedSizeDialogHint)
    self.setFixedSize(612, 408)

    self.initUI()

  def initUI(self):
    self.documento = QTextDocument()

   # =================== WIDGETS QPUSHBUTTON ==================

    buttonBuscar = QPushButton("Buscar usuarios", self)
    buttonBuscar.setFixedSize(426, 26)
    buttonBuscar.move(20, 20)

    buttonLimpiar = QPushButton("Limpiar tabla", self)
    buttonLimpiar.setFixedSize(140, 26)
    buttonLimpiar.move(452, 20)

   # =================== WIDGET QTREEWIDGET ===================

    self.treeWidgetUsuarios = QTreeWidget(self)

    self.treeWidgetUsuarios.setFont(QFont(self.treeWidgetUsuarios.font().family(), 10, False))
    self.treeWidgetUsuarios.setRootIsDecorated(False)
    self.treeWidgetUsuarios.setHeaderLabels(("D.N.I", "NOMBRE", "APELLIDO", "FECHA DE NACIMIENTO"))

    self.model = self.treeWidgetUsuarios.model()

    for indice, ancho in enumerate((110, 150, 150, 160), start=0):
      self.model.setHeaderData(indice, Qt.Horizontal, Qt.AlignCenter, Qt.TextAlignmentRole)
      self.treeWidgetUsuarios.setColumnWidth(indice, ancho)
    
    self.treeWidgetUsuarios.setAlternatingRowColors(True)

    self.treeWidgetUsuarios.setFixedSize(572, 300)
    self.treeWidgetUsuarios.move(20, 56)

   # =================== WIDGETS QPUSHBUTTON ==================

    buttonVistaPrevia = QPushButton("Vista previa", self)
    buttonVistaPrevia.setFixedSize(140, 26)
    buttonVistaPrevia.move(156, 364)

    buttonImprimir = QPushButton("Imprimir", self)
    buttonImprimir.setFixedSize(140, 26)
    buttonImprimir.move(304, 364)

    buttonExportarPDF = QPushButton("Exportar a PDF", self)
    buttonExportarPDF.setFixedSize(140, 26)
    buttonExportarPDF.move(452, 364)

   # =================== EVENTOS QPUSHBUTTON ==================

    buttonBuscar.clicked.connect(self.Buscar)
    buttonLimpiar.clicked.connect(self.limpiarTabla)
    
    buttonVistaPrevia.clicked.connect(self.vistaPrevia)
    buttonImprimir.clicked.connect(self.Imprimir)
    buttonExportarPDF.clicked.connect(self.exportarPDF)

 # ======================= FUNCIONES ============================

  def Buscar(self):
    conexionDB = connect("DB_USUARIOS.db")
    cursor = conexionDB.cursor()

    cursor.execute("SELECT DNI, NOMBRE, APELLIDO, FECHA_NACIMIENTO FROM USUARIOS")
    datosDB = cursor.fetchall()

    conexionDB.close()

    if datosDB:
      self.documento.clear()
      self.treeWidgetUsuarios.clear()

      datos = ""
      item_widget = []
      for dato in datosDB:
        datos += "<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>" %dato
        item_widget.append(QTreeWidgetItem((str(dato[0]), dato[1], dato[2], dato[3])))

      reporteHtml = """
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style>
h3 {
  font-family: Helvetica-Bold;
  text-align: center;
  }

table {
    font-family: arial, sans-serif;
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
   }

td {
  text-align: left;
  padding-top: 4px;
  padding-right: 6px;
  padding-bottom: 2px;
  padding-left: 6px;
  }

th {
  text-align: left;
  padding: 4px;
  background-color: black;
  color: white;
  }

tr:nth-child(even) {
          background-color: #dddddd;
          }
</style>
</head>
<body>

<h3>LISTADO DE USUARIOS<br/></h3>

<table align="left" width="100%" cellspacing="0">
 <tr>
  <th>D.N.I</th>
  <th>NOMBRE</th>
  <th>APELLIDO</th>
  <th>FECHA DE NACIMIENTO</th>
 </tr>
 [DATOS]
</table>

</body>
</html>
""".replace("[DATOS]", datos)

      datos = QByteArray()
      datos.append(str(reporteHtml))
      codec = QTextCodec.codecForHtml(datos)
      unistr = codec.toUnicode(datos)

      if Qt.mightBeRichText(unistr):
        self.documento.setHtml(unistr)
      else:
        self.documento.setPlainText(unistr)

      self.treeWidgetUsuarios.addTopLevelItems(item_widget)
    else:
      QMessageBox.information(self, "Buscar usuarios", "No se encontraron resultados.   ",
                  QMessageBox.Ok)

  def limpiarTabla(self):
    self.documento.clear()
    self.treeWidgetUsuarios.clear()

  def vistaPrevia(self):
    if not self.documento.isEmpty():
      impresion = QPrinter(QPrinter.HighResolution)
      
      vista = QPrintPreviewDialog(impresion, self)
      vista.setWindowTitle("Vista previa")
      vista.setWindowFlags(Qt.Window)
      vista.resize(800, 600)

      exportarPDF = vista.findChildren(QToolBar)
      exportarPDF[0].addAction(QIcon("exportarPDF.png"), "Exportar a PDF", self.exportarPDF)
      
      vista.paintRequested.connect(self.vistaPreviaImpresion)
      vista.exec_()
    else:
      QMessageBox.critical(self, "Vista previa", "No hay datos para visualizar.  ",
                 QMessageBox.Ok)

  def vistaPreviaImpresion(self, impresion):
    self.documento.print_(impresion)

  def Imprimir(self):
    if not self.documento.isEmpty():
      impresion = QPrinter(QPrinter.HighResolution)
      
      dlg = QPrintDialog(impresion, self)
      dlg.setWindowTitle("Imprimir documento")

      if dlg.exec_() == QPrintDialog.Accepted:
        self.documento.print_(impresion)

      del dlg
    else:
      QMessageBox.critical(self, "Imprimir", "No hay datos para imprimir.  ",
                 QMessageBox.Ok)

  def exportarPDF(self):
    if not self.documento.isEmpty():
      nombreArchivo, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Exportar a PDF", "Listado de usuarios",
                              "Archivos PDF (*.pdf);;All Files (*)",
                              options=QFileDialog.Options())

      if nombreArchivo:
        # if QFileInfo(nombreArchivo).suffix():
        #   nombreArchivo += ".pdf"

        impresion = QPrinter(QPrinter.HighResolution)
        impresion.setOutputFormat(QPrinter.PdfFormat)
        impresion.setOutputFileName(nombreArchivo)
        self.documento.print_(impresion)

        QMessageBox.information(self, "Exportar a PDF", "Datos exportados con éxito.  ",
                    QMessageBox.Ok)
    else:
      QMessageBox.critical(self, "Exportar a PDF", "No hay datos para exportar.  ",
                 QMessageBox.Ok)


# ================================================================  

if __name__ == '__main__':

  import sys

  aplicacion = QApplication(sys.argv)

  qt_traductor = QTranslator()
  qt_traductor.load("qtbase_" + QLocale.system().name(),
            QLibraryInfo.location(QLibraryInfo.TranslationsPath))
  aplicacion.installTranslator(qt_traductor)

  fuente = QFont()
  fuente.setPointSize(10)
  fuente.setFamily("Bahnschrift Light")

  aplicacion.setFont(fuente)

  ventana = visualizarImprimirExportar()
  ventana.show()

  sys.exit(aplicacion.exec_())