package org.minbox.framework.api.boot.autoconfigure.quartz;

import org.minbox.framework.api.boot.plugin.quartz.ApiBootQuartzService;
import org.minbox.framework.api.boot.plugin.quartz.support.ApiBootQuartzServiceDefaultSupport;
import org.quartz.Calendar;
import org.quartz.JobDetail;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.Trigger;
import org.springframework.beans.factory.ObjectProvider;
import org.springframework.boot.autoconfigure.AbstractDependsOnBeanFactoryPostProcessor;
import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigureAfter;
import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigureBefore;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnClass;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnMissingBean;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnSingleCandidate;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.quartz.JobStoreType;
import org.springframework.boot.autoconfigure.quartz.QuartzAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.quartz.QuartzDataSource;
import org.springframework.boot.autoconfigure.quartz.SchedulerFactoryBeanCustomizer;
import org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.PlatformTransactionManagerCustomizer;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.core.io.ResourceLoader;
import org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean;
import org.springframework.scheduling.quartz.SpringBeanJobFactory;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;

import javax.sql.DataSource;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.Arrays;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

/**
 * ApiBoot Quartz 自动化配置类
 *
 * @author:恒宇少年 - 于起宇
 * <p>
 * DateTime:2019-03-27 15:24
 * Blog:http://blog.yuqiyu.com
 * WebSite:http://www.jianshu.com/u/092df3f77bca
 * Gitee:https://gitee.com/hengboy
 * GitHub:https://github.com/hengboy
 */
@Configuration
@EnableConfigurationProperties(ApiBootQuartzProperties.class)
@ConditionalOnClass({Scheduler.class, SchedulerFactoryBean.class, PlatformTransactionManagerCustomizer.class, ApiBootQuartzService.class})
@AutoConfigureAfter({DataSourceAutoConfiguration.class, HibernateJpaAutoConfiguration.class})
@AutoConfigureBefore(QuartzAutoConfiguration.class)
public class ApiBootQuartzAutoConfiguration {

  private ApiBootQuartzProperties properties;
  private ObjectProvider<SchedulerFactoryBeanCustomizer> customizers;
  private JobDetail[] jobDetails;
  private Map<String, Calendar> calendars;
  private Trigger[] triggers;
  private ApplicationContext applicationContext;

  public ApiBootQuartzAutoConfiguration(ApiBootQuartzProperties properties, ObjectProvider<SchedulerFactoryBeanCustomizer> customizers, JobDetail[] jobDetails, Map<String, Calendar> calendars, Trigger[] triggers, ApplicationContext applicationContext) {
    this.properties = properties;
    this.customizers = customizers;
    this.jobDetails = jobDetails;
    this.calendars = calendars;
    this.triggers = triggers;
    this.applicationContext = applicationContext;
  }

  /**
   * 实例化ApiBoot Quartz Service
   *
   * @param scheduler Quartz Scheduler Instance
   * @return ApiBootQuartzService
   */
  @Bean
  @ConditionalOnMissingBean(ApiBootQuartzService.class)
  ApiBootQuartzService apiBootQuartzService(Scheduler scheduler) {
    return new ApiBootQuartzServiceDefaultSupport(scheduler);
  }

  @Bean
  @ConditionalOnMissingBean
  public SchedulerFactoryBean quartzScheduler() {
    SchedulerFactoryBean schedulerFactoryBean = new SchedulerFactoryBean();
    SpringBeanJobFactory jobFactory = new SpringBeanJobFactory();
    jobFactory.setApplicationContext(this.applicationContext);
    schedulerFactoryBean.setJobFactory(jobFactory);
    if (this.properties.getSchedulerName() != null) {
      schedulerFactoryBean.setSchedulerName(this.properties.getSchedulerName());
    }

    schedulerFactoryBean.setAutoStartup(this.properties.isAutoStartup());
    schedulerFactoryBean.setStartupDelay((int) this.properties.getStartupDelay().getSeconds());
    schedulerFactoryBean.setWaitForJobsToCompleteOnShutdown(this.properties.isWaitForJobsToCompleteOnShutdown());
    schedulerFactoryBean.setOverwriteExistingJobs(this.properties.isOverwriteExistingJobs());
    if (!this.properties.getProperties().isEmpty()) {
      schedulerFactoryBean.setQuartzProperties(this.asProperties(this.properties.getProperties()));
    }

    if (this.jobDetails != null && this.jobDetails.length > 0) {
      schedulerFactoryBean.setJobDetails(this.jobDetails);
    }

    if (this.calendars != null && !this.calendars.isEmpty()) {
      schedulerFactoryBean.setCalendars(this.calendars);
    }

    if (this.triggers != null && this.triggers.length > 0) {
      schedulerFactoryBean.setTriggers(this.triggers);
    }

    this.customize(schedulerFactoryBean);
    return schedulerFactoryBean;
  }

  private Properties asProperties(Map<String, String> source) {
    Properties properties = new Properties();
    properties.putAll(source);
    return properties;
  }

  private void customize(SchedulerFactoryBean schedulerFactoryBean) {
    this.customizers.orderedStream().forEach((customizer) -> customizer.customize(schedulerFactoryBean));
  }

  @Configuration
  @ConditionalOnSingleCandidate(DataSource.class)
  protected static class JdbcStoreTypeConfiguration {
    protected JdbcStoreTypeConfiguration() {
    }

    /**
     * properties needed to initialize Jdbc mode
     *
     * @param properties ApiBoot Quartz Properties
     * @return SchedulerFactoryBeanCustomizer
     */
    @Bean
    @Order(0)
    public SchedulerFactoryBeanCustomizer jobPropertiesCustomizer(ApiBootQuartzProperties properties) {
      return schedulerFactoryBean -> {
        // jdbc away
        if (properties.getJobStoreType() == JobStoreType.JDBC) {

          ApiBootQuartzProperties.Prop prop = properties.getProp();
          // get prop class declared fields
          Field[] fields = prop.getClass().getDeclaredFields();
          Arrays.stream(fields).forEach(field -> {
            try {
              field.setAccessible(true);
              String value = String.valueOf(field.get(prop));
              PropKey propKey = field.getDeclaredAnnotation(PropKey.class);

              // put prop to quartz properties
              properties.getProperties().put(propKey.value(), value);
            } catch (IllegalAccessException e) {
              e.printStackTrace();
            }

          });
        }
      };
    }

    @Bean
    @Order(1)
    public SchedulerFactoryBeanCustomizer jobDataSourceCustomizer(ApiBootQuartzProperties properties, DataSource dataSource, @QuartzDataSource ObjectProvider<DataSource> quartzDataSource, ObjectProvider<PlatformTransactionManager> transactionManager) {
      return (schedulerFactoryBean) -> {
        if (properties.getJobStoreType() == JobStoreType.JDBC) {
          DataSource dataSourceToUse = this.getDataSource(dataSource, quartzDataSource);
          schedulerFactoryBean.setDataSource(dataSourceToUse);
          PlatformTransactionManager txManager = transactionManager.getIfUnique();
          if (txManager != null) {
            schedulerFactoryBean.setTransactionManager(txManager);
          }
        }

      };
    }

    private DataSource getDataSource(DataSource dataSource, ObjectProvider<DataSource> quartzDataSource) {
      DataSource dataSourceIfAvailable = quartzDataSource.getIfAvailable();
      return dataSourceIfAvailable != null ? dataSourceIfAvailable : dataSource;
    }

    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean
    public ApiBootQuartzDataSourceInitializer apiBootQuartzDataSourceInitializer(DataSource dataSource, @QuartzDataSource ObjectProvider<DataSource> quartzDataSource, ResourceLoader resourceLoader, ApiBootQuartzProperties properties) {
      DataSource dataSourceToUse = this.getDataSource(dataSource, quartzDataSource);
      return new ApiBootQuartzDataSourceInitializer(dataSourceToUse, resourceLoader, properties);
    }

    @Bean
    public static ApiBootQuartzAutoConfiguration.JdbcStoreTypeConfiguration.DataSourceInitializerSchedulerDependencyPostProcessor jobDataSourceInitializerSchedulerDependencyPostProcessor() {
      return new ApiBootQuartzAutoConfiguration.JdbcStoreTypeConfiguration.DataSourceInitializerSchedulerDependencyPostProcessor();
    }

    private static class DataSourceInitializerSchedulerDependencyPostProcessor extends AbstractDependsOnBeanFactoryPostProcessor {
      DataSourceInitializerSchedulerDependencyPostProcessor() {
        super(Scheduler.class, SchedulerFactoryBean.class, new String[]{"apiBootQuartzDataSourceInitializer"});
      }
    }
  }
}