package com.billy.cc.demo.component.b.processor;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

import com.billy.cc.core.component.CC;
import com.billy.cc.demo.component.b.Global;
import com.billy.cc.demo.component.b.LoginActivity;

/**
 * 登录
 * @author billy.qi
 */
public class LoginProcessor implements IActionProcessor {
  @Override
  public String getActionName() {
    return "login";
  }

  @Override
  public boolean onActionCall(CC cc) {
    //clear login user info
    Global.loginUserName = null;
    Context context = cc.getContext();
    Intent intent = new Intent(context, LoginActivity.class);
    if (!(context instanceof Activity)) {
      //调用方没有设置context或app间组件跳转,context为application
      intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
    }
    intent.putExtra("callId", cc.getCallId());
    context.startActivity(intent);
    //不立即调用CC.sendCCResult,返回true
    return true;
  }
}