package com.alibaba.cobar.manager.web.screen;

import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.CHOOSE_COBAR;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.CHOOSE_DATANODE;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.CONNECTION_FAIL;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.DATANODE_DIFF;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.LOGIN;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.PASSWORD_NULL;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.UNKNOW;
import static com.alibaba.cobar.manager.util.ConstantDefine.USER_NULL;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController;

public class Alert extends AbstractController implements InitializingBean {

  @Override
  public void afterPropertiesSet() throws Exception {

  }

  @Override
  protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                                     throws Exception {
    int reason = 0;
    String result = null;
    try {
      reason = Integer.parseInt(request.getParameter("reason").trim());
    } catch (NullPointerException e) {
      reason = 0;
    }
    result = typeMap.get(reason);
    if (null == result) {
      result = typeMap.get(UNKNOW);
    }
    return new ModelAndView("failure", "reason", result);
  }

  private static final Map<Integer, String> typeMap = new HashMap<Integer, String>();
  static {
    typeMap.put(UNKNOW, "未知原因");
    typeMap.put(CHOOSE_COBAR, "请选择cobar!");
    typeMap.put(CONNECTION_FAIL, "集群中存在cobar连接异常,请检查!");
    typeMap.put(DATANODE_DIFF, "集群中各cobar的数据节点不一致,请检查!");
    typeMap.put(LOGIN, "请先登录!");
    typeMap.put(USER_NULL, "用户名不能为空!");
    typeMap.put(PASSWORD_NULL, "密码不能为空!");
    typeMap.put(CHOOSE_DATANODE, "请选择数据节点!");
  }

}