package io.apicurio.registry.streams.distore;

import com.google.protobuf.ByteString;
import io.apicurio.registry.streams.distore.proto.*;
import io.grpc.Channel;
import io.grpc.ManagedChannel;
import org.apache.kafka.common.serialization.Serde;
import org.apache.kafka.streams.KeyValue;
import org.apache.kafka.streams.state.KeyValueIterator;
import org.apache.kafka.streams.state.ReadOnlyKeyValueStore;

import java.util.stream.Stream;
import java.util.stream.StreamSupport;

/**
 * A gRPC based client of some remote {@link ReadOnlyKeyValueStore}.
 */
public class ReadOnlyKeyValueStoreGrpcClient<K, V> implements ExtReadOnlyKeyValueStore<K, V>, AutoCloseable {

  private final String storeName;
  private final Channel channel;
  private final KeyValueStoreGrpc.KeyValueStoreStub stub;
  private final KeyValueSerde<K, V> keyValueSerde;

  public ReadOnlyKeyValueStoreGrpcClient(
    String storeName,
    Channel channel,
    Serde<K> keySerde, Serde<V> valSerde
  ) {
    this.storeName = storeName;
    this.channel = channel;
    this.stub = KeyValueStoreGrpc.newStub(channel);
    this.keyValueSerde = new KeyValueSerde<>(storeName + "-serde-topic", keySerde, valSerde);
  }

  @Override
  public Stream<K> allKeys() {
    StreamObserverSpliterator<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.Key> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.allKeys(
      VoidReq.newBuilder()
        .setStoreName(storeName)
        .build(),
      observer
    );
    return observer.stream().map(res -> {
      ByteString key = res.getKey();
      return keyValueSerde.deserializeKey(key.toByteArray());
    });
  }

  @Override
  public Stream<KeyValue<K, V>> filter(String filter, String over) {
    StreamObserverSpliterator<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.KeyValue> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.filter(
      FilterReq
        .newBuilder()
        .setFilter(filter)
        .setOver(over)
        .setStoreName(storeName)
        .build(),
      observer
    );
    return keyValueStream(observer.stream());
  }

  // AutoCloseable

  @Override
  public void close() {
    if (channel instanceof ManagedChannel) {
      ((ManagedChannel) channel).shutdown();
    }
  }

  @Override
  public V get(K key) {
    ByteString keyBytes = ByteString.copyFrom(keyValueSerde.serializeKey(key));
    StreamObserverSpliterator<Value> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.get(
      KeyReq
        .newBuilder()
        .setKey(keyBytes)
        .setStoreName(storeName)
        .build(),
      observer
    );
    return observer
      .stream()
      .map(value -> keyValueSerde.deserializeVal(value.getValue().toByteArray()))
      .findFirst()
      .orElse(null);
  }

  @Override
  public KeyValueIterator<K, V> range(K from, K to) {
    ByteString fromBytes = ByteString.copyFrom(keyValueSerde.serializeKey(from));
    ByteString toBytes = ByteString.copyFrom(keyValueSerde.serializeKey(to));
    StreamObserverSpliterator<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.KeyValue> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.range(
      KeyFromKeyToReq
        .newBuilder()
        .setKeyFrom(fromBytes)
        .setKeyTo(toBytes)
        .setStoreName(storeName)
        .build(),
      observer
    );
    return keyValueIterator(observer.stream());
  }

  @Override
  public KeyValueIterator<K, V> all() {
    StreamObserverSpliterator<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.KeyValue> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.all(
      VoidReq.newBuilder()
          .setStoreName(storeName)
          .build(),
      observer
    );
    return keyValueIterator(observer.stream());
  }

  @Override
  public long approximateNumEntries() {
    StreamObserverSpliterator<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.Size> observer = new StreamObserverSpliterator<>();
    stub.approximateNumEntries(
      VoidReq.newBuilder()
          .setStoreName(storeName)
          .build(),
      observer
    );
    return StreamSupport
      .stream(observer, false)
      .mapToLong(Size::getSize)
      .findFirst()
      .getAsLong();
  }

  private KeyValueIterator<K, V> keyValueIterator(Stream<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.KeyValue> stream) {
    return new StreamToKeyValueIteratorAdapter<>(
      keyValueStream(stream)
    );
  }

  private Stream<KeyValue<K, V>> keyValueStream(Stream<io.apicurio.registry.streams.distore.proto.KeyValue> stream) {
    return stream
      .map(
        kv ->
          new KeyValue<>(
            keyValueSerde.deserializeKey(kv.getKey().toByteArray()),
            keyValueSerde.deserializeVal(kv.getValue().toByteArray())
          )
      );
  }
}